Algemene Voorwaarden - Privacy Verklaring

Artikel 1:

toepassingsgebied

Lexelis is een Belgisch advocatenkantoor met twee kantoren in Antwerpen dat zich tot doel stelt de advocatuur te beoefenen in de meest ruime zin van het woord. Op alle diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing – behoudens andersluidende en welomschreven afspraken. U wordt geacht om de algemene voorwaarden te kennen, én te aanvaarden wanneer u een beroep doet op onze diensten.

Artikel 2:

nauwkeurigheid van gegevens

U verbindt zich ertoe om alle nodige en nuttige informatie tijdig ter beschikking te stellen van uw advocaat. De informatie moet juist en volledig zijn. Doet u dat niet? Dan bent u aansprakelijk voor de schade of hinder die daaruit voortvloeit.

Artikel 3:

inspanningsverbintenis

Lexelis zal als dominus litis alle mogelijke inspanningen leveren om het door de cliënt beoogde resultaat te behalen, zonder hieromtrent garanties te kunnen bieden. Het advocatenkantoor streeft naar een optimale ondersteuning en nauwkeurigheid op het vlak van rechtspraak en rechtsleer. Maar is niet aansprakelijk voor onjuiste of frauduleuze bedoelingen van de cliënt. Deze inspanningsverbintenis geldt alleen voor de cliënt. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten geen rechten ontlenen.

Artikel 4:

vertrouwelijkheid

U mag geen producten van Lexelis – zoals adviezen – ter beschikking stellen van derden of commercieel verspreiden.

Artikel 5:

uurtarief

De advocaten van Lexelis werken op basis van een uurtarief – inclusief algemene administratieve kosten. Neem contact op met Lexelis en vraag uw vrijblijvende offerte aan.

We vermelden het uurtarief en het aantal gewerkte uren altijd uitdrukkelijk op onze declaraties. Lexelis behoudt zich het recht om het uurtarief aan te passen in de loop van het gerechtelijke jaar. De honoraria van gerechtsdeurwaarders, notarissen en andere deskundigen, alsook bijkomende kosten brengen we apart in rekening.

Sluit u een rechtsbijstandsverzekering af? Dan moet u nog de vergoeding betalen die niet gedekt wordt door de verzekering.

Lexelis heeft het recht om voorafbetalingen te vragen.

Gaat u niet akkoord met het bedrag van uw declaratie? Dan moet u dit schriftelijk melden binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur.

Artikel 6:

betaling binnen 15 kalenderdagen

Alle declaraties  moeten uiterlijk 15 dagen na factuurdatum betaald worden.

Artikel 7:

schadevergoeding

Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15 procent van het factuurbedrag, met een minimum van 250 euro.

Ingeval laattijdige betaling kan Lexelis beslissen om zijn dienstverlening tijdelijk stop te zetten.

Artikel 8:

beëindiging of opschorting van de overeenkomst

Zowel de cliënt als Lexelis kan het contract op elk moment beëindigen of opschorten. In dat geval moet de ene partij de andere hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Artikel 9:

niet aansprakelijk voor prestaties door derden

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is Lexelis niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden waarop zij een beroep doet. Zoals gerechtsdeurwaarders, notarissen en andere deskundigen. U onderhandelt zélf de vergoeding voor deze dienstverleners. Lexelis is niet aansprakelijk voor de betaling van deze kosten.

Artikel 10:

beroepsaansprakelijkheid

De advocaten, werknemers en stagiairs van Lexelis hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De waarborg bedraagt 1.250.000 euro per schadegeval. De aansprakelijkheid wordt beperkt tot de omvang van de opdracht.

Artikel 11:

rechterlijke bevoegdheid

Is er een onenigheid tussen u en uw advocaat? Dan zijn alleen de rechtscolleges van Antwerpen bevoegd. Uw advocaat heeft de vrijheid om de zaak ook voor te leggen aan het rechtscollege in úw woonplaats. Beide partijen proberen geschillen altijd eerst in der minne te schikken.

Artikel 12:

elektronische correspondentie

Documenten of gegevens die via e-mail worden verstuurd naar de cliënt worden nooit versleuteld. Alle elektronische communicatie is louter indicatief, en kan niet leiden tot aansprakelijkheid van Lexelis – uitgezonderd ondertekende documenten in pdf.

Lexelis is niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan computers en documenten door het al dan niet ontvangen, en al dan niet openen van e-mails met bijlagen van het advocatenkantoor. We doen alle inspanningen voor een virusvrij IT-systeem.

Artikel 13:

overige bepalingen

De cliënt kent en accepteert de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Die wet verplicht Lexelis om een bedrijfsonderzoek te doen als er een vermoeden is van witwaspraktijken of terrorisme. In dit geval verbindt de cliënt zich ertoe om mee te werken aan het onderzoek.

Wordt één bepaling van de algemene voorwaarden nietig of ongeldig verklaard, dan blijven de andere bepalingen wél gelden.